Vedtægter for MTB Horsens

1. NAVN
1.1. Foreningens navn er MTB Horsens.

1.2 Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

 

2. FORMÅL
2.1 Foreningens formål er at fremme mountainbikesporten i Horsens og omegn ved at samle ligesindede, passionerede og engagerede udøvere i et fælles forum og derigennem forbedre og udvikle vilkårene for cykling i terrænet.

2.2 Foreningen tilstræber tillige at udvikle nye muligheder for mountainbiking og at forbedre eksisterende mountainbikespor og stier i konstruktiv dialog med naboklubber, myndigheder, lodsejere, organisationer og andre brugere for en bedre og mere bæredygtig brug af de landskaber, foreningens medlemmer involverer sig i.

2.3 Foreningen vil endvidere gennem god stemning og indflydelse på udvikling og aktiviteter, hvor motion og oplevelser i naturen motiverer nye udøvere og udfordrer øvede, tilstræbe at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et ansvar i foreningen.

 

3. MEDLEMMER
3.1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver person, virksomhed eller andre foreninger, som kan og vil støtte foreningens formål.

3.2. For at deltage i Mountainbike Horsens’ aktiviteter, der indebærer kørsel på cykel, skal man bære cykelhjelm. Alle medlemmer deltager på eget ansvar og initiativ. Klubben henstiller til at man har tegnet specialforsikring som dækker mod idrætsrelaterede skader. Mountainbike Horsens kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle personskader opstået i forbindelse med aktiviteter udført i Mountainbike Horsens’ regi.
3.3. Der skal udvises behørig respekt for andre trafikanter og øvrige færdende.

3.4. Optagelse kan alene nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise optagelsen. Nægtelsen kan, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

4. Medlemskontingent
4.1. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for ét år ad gangen med virkning fra førstkommende hele kontingentperiode, der følger regnskabsåret.

4.2. Kontingentet opkræves til betaling senest 15. december.

4.3 Udmeldelse sker skriftligt (brev eller e-mail) til kassereren eller ved undladelse af kontingentbetaling. Allerede erlagt kontingent refunderes ikke.

4.4. Indmeldelse skal ske via mail til foreningens sekretær eller kasserer med angivelse af
– Navn
– Adresse
– Fødselsdato
– Telefonnummer
– Mailadresse

For medlemmer under 18 år sker indmeldelsen via mindst én af forældrene/værge.

Herefter modtages en mail med angivelse af kontingentbeløb og kontonr. for overførsel af kontingentet. Når dette er betalt, er man medlem af foreningen.

4.5. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfald, slettes medlemmet af medlemslisten. Optagelse på ny er betinget af betaling af eventuelle kontingentrestancer mv.

4.6. Ingen medlemmer er kontingentfrie.

 

5. EKSKLUSION
5.1. Bestyrelsen kan indstille et medlem til udelukkelse eller eksklusion, såfremt medlemmet skader foreningens virksomhed, omdømme el. lignende eller modarbejder foreningens formål på særlig grov eller gentagen vis.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

5.2. Eksklusion skal sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

6. GENERALFORSAMLINGER
6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Horsens.
Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

6.3. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

6.4. Spørgsmål vedr. økonomi kræver tillige, at det enkelte medlem er myndig for at have stemmeret

6.5. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

6.6. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte skrivelse til medlemmerne (brev eller e-mail) med mindst 3 ugers varsel.

6.7. Er der indkommet punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer, fremsendes disse tillige til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6.8. Generalforsamlingens dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside/Facebookgruppe senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.10. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent
5. Valg af formand (lige år)
6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

6.11. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være indleveret til bestyrelsen senest 31. december.

 

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens flertalsbeslutning, en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt krav fra mindst 10 medlemmer/alle medlemmer udenfor bestyrelsen. Kravet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

7.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter beslutning eller krav iht. pkt. 7.1.

7.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved direkte skrivelse (brev eller e-mail), med angivelse af dagsorden, til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 

8. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER
8.1. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer.

8.2. Ethvert stemmeberettiget medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

8.3. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem kræver, at der skal ske skriftlig afstemning.

8.4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

9. DIRIGENT
9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

 

10. BESTYRELSEN
10.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3−5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

10.2. Endvidere vælges en suppleant for 1 år ad gangen.

10.3. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer med stemmeret, der er myndige.

10.4. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen

10.5. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
– kasserer
– sekretær
– menige medlemmer

10.6. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

10.8. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer.

10.9. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder, der er tilgængelige for foreningens medlemmer.

 

11. TEGNINGSREGEL
11.1. Foreningen tegnes som minimum af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem. Disse kan meddele fuldmagt til kassereren.

 

12. HÆFTELSE
12.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

12.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

12.3. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmerne intet krav på nogen del af foreningens formue.

 

13. REGNSKAB OG REVISION
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2. Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Valget gælder for 1 år, og genvalg kan ske.

 

14. FORENINGENS OPLØSNING
14.1. Beslutning om foreningens opløsning skal ske efter reglerne i § 8, idet det dog skal besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

14.2. Såfremt foreningen opløses, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Anvendelsen af formuen skal stemme overens med formålet som beskrevet i pkt. 2.

 

// Således vedtaget på generalforsamling d. 25. marts 2015